Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Als tegenprestatie voor Seahawk Global, Inc. ("Seahawk" "wij," "ons," of "onze") u (welke term, zoals hierin gebruikt, u persoonlijk omvat en, indien u deze website gebruikt namens het bedrijf of de organisatie namens welke wij u toegang verlenen, dat bedrijf, en die organisatie) toegang verleent tot onze internet website, onze mobiele site (gezamenlijk de "Site") of onze mobiele applicaties (de "Seahawk Apps"), en de informatie, documenten, rapporten, gegevens, kenmerken, functionaliteiten en software die aan u kunnen worden aangeboden via of in verband met uw gebruik van en/of toegang tot de Site en de overige materialen op de Site en de Seahawk Apps (gezamenlijk, en zoals deze van tijd tot tijd door ons kunnen worden herzien, de "Inhoud"), en, indien van toepassing, u een Partner wordt en bent, gaat u hierbij akkoord met de volgende voorwaarden (samen met de voorwaarden van het Partnerprogramma, indien door u overeengekomen, gezamenlijk, deze "Gebruiksvoorwaarden").

Seahawk kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door schriftelijke kennisgeving of door bekendmaking op de Site. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien. U stemt ermee in dat indien u gebruik maakt van de Site, de Seahawk Apps, en/of de Inhoud na een dergelijke kennisgeving of plaatsing van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, u gebonden zult zijn aan al deze wijzigingen en deze Gebruiksvoorwaarden.

ALGEMEEN

De Site is eigendom van en wordt beheerd door Seahawk Global, Inc, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Delaware. De site en de Seahawk Apps moeten worden doorverwezen naar de juiste leden van de handelaar.

In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd andere voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of functies die op de Site en/of de Seahawk Apps beschikbaar worden gesteld. Bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, kunnen dergelijke andere voorwaarden onze relatie beheersen, met inbegrip van een door u en Seahawk uitgevoerde Client Engagement Agreement, die een aanvulling zou vormen op en onderworpen zou zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Niettegenstaande iets dat het tegendeel bewijst, geeft het contracteren met ons als "Partner" of een andere term die wordt gebruikt op de Site of adviserende materialen, de Seahawk Apps, deze Gebruiksvoorwaarden, en/of de Partnervoorwaarden u geen recht op voordelen of rechten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen in openbaar gemaakte voorwaarden of een nieuwe overeenkomst ondertekend door onze bevoegde functionaris.

De informatie op de Site en de Seahawk Apps met betrekking tot prijzen, specificaties en beschikbaarheid van de producten en/of diensten die op de Site en de Seahawk Apps worden vermeld, is door ons verstrekt.

EIGENDOMSRECHTEN; NALEVING VAN DE WET

De Site en de Seahawk Apps zijn ons eigendom en worden beschermd door toepasselijke auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomswetten. Tenzij uitdrukkelijk hierin toegestaan, mag u niet, direct of indirect, de Site of, de Seahawk Apps reproduceren, overdragen, verkopen, weergeven, distribueren, publiceren, uitzenden, circuleren, wijzigen, verspreiden of commercieel exploiteren, in elk geval, hetzij geheel of gedeeltelijk. Op welke wijze dan ook (inclusief elektronische, gedrukte, of andere media nu bekend of in de toekomst ontwikkeld) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gebruik van de Site, de Seahawk Apps, of de Content in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, enige toepasselijke wet, regel of voorschrift, of de rechten van derden is verboden. U stemt ermee in de Site, de Seahawk Apps, of de Inhoud niet te gebruiken voor onwettige doeleinden en te voldoen aan alle verzoeken van ons om onze respectievelijke rechten op de Site en de Seahawk Apps te beschermen. U stemt ermee in dat u, direct of indirect, geen enkel deel van de Site of, de Seahawk Apps alleen of met anderen zult bezoeken, scrapen, kopiëren of anderszins zult gebruiken, geen enkele activiteit zult ontplooien of geen enkel product of dienst zult aanbieden die, naar ons te goeder trouw oordeel, Seahawk of een van Seahawk's diensten in diskrediet brengt of kleineert. Verder mag u de Site en de Seahawk Apps niet verkopen, in licentie geven of anderszins toegang verschaffen tot en/of gebruik maken van de Site of de Seahawk Apps, aan derden voor welk doel dan ook, inclusief het bouwen of aanbieden van een product of dienst dat, naar ons te goeder trouw oordeel, concurrerend is met de producten of diensten van Seahawk. U mag de Site en, de Seahawk Apps gebruiken.

Wij verbieden uitdrukkelijk het gebruik van apparaten (waaronder software) die is ontworpen om herhaaldelijk geautomatiseerde toegang tot de Site en de Seahawk Apps te verschaffen, met uitzondering van die apparaten die uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn goedgekeurd. Wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om dergelijke toegang te voorkomen, met inbegrip van het ontzeggen of beëindigen van de toegang tot de Site en de Seahawk Apps.

HYPERLINKS; WEBSITES VAN DERDEN; WEBSITES VAN SOCIALE MEDIA

Indien u de Site of de Seahawk Apps gebruikt om toegang te krijgen tot een internetsite of een locatie of een informatiebron, met inbegrip van social media websites, van een bedrijf, organisatie of persoon anders dan Seahawk, erkent u dat dergelijke andere sites, locaties en bronnen niet onder onze controle staan en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige informatie, inhoud of links die u op dergelijke sites, locaties of bronnen aantreft, voor uw gebruik van dergelijke informatie, inhoud of links die u op dergelijke sites, locaties of bronnen aantreft, of voor het gebruik dat dergelijke sites, locaties of bronnen maken van informatie of inhoud die u, direct of indirect, indient. Wij bieden dergelijke links uitsluitend aan voor uw gemak, en hebben geen software getest of inhoud gecontroleerd die op dergelijke sites, locaties of bronnen te vinden is. U erkent verder dat wij geen garanties geven met betrekking tot de beschikbaarheid van of anderszins gerelateerd aan dergelijke links of dergelijke sites, locaties of bronnen. Uw toegang tot of gebruik van dergelijke links of dergelijke sites, locaties of bronnen kan onderworpen zijn aan hun respectieve gebruiksvoorwaarden en het is uw verantwoordelijkheid om die gebruiksvoorwaarden te lezen en na te leven. Het feit dat wij een link hebben voorzien naar een niet-Seahawk site, locatie of bron betekent niet dat wij deze site, locatie of bron of de inhoud van deze site, locatie of bron sponsoren of onderschrijven. Er zijn inherente risico's verbonden aan het gebruik van dergelijke links of software en/of inhoud die op het internet gevonden worden, en u erkent dat u deze risico's begrijpt.

DMCA KENNISGEVING; AUTEURSRECHTAGENT

Wij reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht in overeenstemming met de procedure zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) ("DMCA"). Indien u een auteursrechthebbende of een agent daarvan bent en van mening bent dat materialen toegankelijk op of vanaf de Site of Seahawk Apps inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u een schriftelijke kennisgeving indienen overeenkomstig de DMCA door onze Copyright Agent (hieronder aangewezen) schriftelijk alle volgende informatie te verstrekken (gezamenlijk, "DMCA Kennisgeving"):

A. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

B. identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, indien een enkele kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele on-linesite, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

C. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het voorwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

D. informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;

E. een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet

F. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist, actueel en geldig is; en

G. een verklaring, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de houder van het auteursrecht op een exclusief recht dat zou zijn geschonden.

U kunt elke DMCA-kennisgeving sturen naar onze aangewezen Copyright Agent op___

U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van sectie 512(c)(3) van de DMCA, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet effectief is.

Stel dat u bewust een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteiten op de Site of Seahawk Apps inbreuk maken op uw auteursrecht. In dat geval kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding (inclusief kosten en advocatenhonoraria) op grond van Sectie 512(f) van de DMCA. Wij behouden ons het recht voor om, in toepasselijke omstandigheden, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken, uit te schakelen en/of te beëindigen.

Stel dat u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde materialen die op of van de Site zijn verwijderd (of waartoe de toegang was geblokkeerd) geen inbreuk maken of dat u de toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of volgens de wet, om het materiaal in uw inhoud te plaatsen en te gebruiken. In dat geval kunt u een tegenbericht sturen met de volgende informatie naar onze Copyright Agent:

A. uw fysieke of elektronische handtekening;

B. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de plaats waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;

C. een verklaring op straffe van meineed dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal verwijderd of onbruikbaar gemaakt is als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het te verwijderen of onbruikbaar te maken materiaal; en

D. uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank in New York, New York, en een verklaring dat u de betekening aanvaardt van de persoon die ons in kennis heeft gesteld van de vermeende inbreuk of een agent van die persoon.

DISCLAIMERS; INHOUD MOET IN ZIJN GEHEEL WORDEN GERAADPLEEGD

U stemt ermee in zich te houden aan alle regels, beperkingen en disclaimers die op de Site en Seahawk Apps zijn geplaatst. Al deze materialen zijn bedoeld om in hun geheel te worden bekeken, met inbegrip van alle voetnoten, wettelijke disclaimers, beperkingen, openbaarmakingen en auteursrecht- of eigendomsvermeldingen. Disclaimers, voorwaarden, bekendmakingen of andere clausules zijn van toepassing op elk gedeeltelijk document of materiaal op dezelfde wijze als op het geheel en zullen worden geacht te zijn opgenomen in het gedeelte van het materiaal of document dat u raadpleegt of downloadt.

GEBRUIKERSCODES

In verband met uw gebruik van of toegang tot de Site en de Seahawk Apps, kunnen wij u voorzien van gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere unieke identificatiecodes ("Gebruikerscodes"). U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Gebruikerscodes en stemt ermee in deze niet aan derden bekend te maken. U bent verantwoordelijk voor alle verstrekte informatie en alle bestellingen, handelingen en omissies die plaatsvinden terwijl de Gebruikerscodes en een mobiele telefoon met een door u opgegeven telefoonnummer, die door onze systemen is herkend als zijnde gekoppeld aan de Gebruikerscodes, worden/zijn gebruikt, in elk geval door u of door een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de veiligheid die wordt veroorzaakt door uw nalatigheid om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Gebruikerscodes te handhaven. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van verlies, diefstal of openbaarmaking van (een deel van) de Gebruikerscodes indien u van mening bent dat de vertrouwelijkheid of veiligheid van (een deel van) de Gebruikerscodes op enigerlei wijze in het gedrang is gekomen of indien u kennis neemt van een mogelijke of daadwerkelijke ongeoorloofde toegang tot en/of gebruik van de Site of de Seahawk. U bent beperkt tot één Gebruikerscode. Dubbele Gebruikerscodes kunnen worden ingetrokken. Wij behouden ons het recht voor om de Gebruikerscodes te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen.

TOESTEMMING VOOR OPNAME EN TOEZICHT

U stemt ermee in dat wij alle inhoud, informatie en gegevens, met inbegrip van afbeeldingen, die u invoert of anderszins meedeelt tijdens uw toegang tot en/of gebruik van de Site en de Seahawk Apps of via een e-mail aan of van ons en andere elektronische communicatiemiddelen, vastleggen, bewaren en gebruiken en aan onze filialen, dochterondernemingen, filialen en derden doorgeven voor bestelling en verdere verwerking, databaseonderhoud, het bijhouden van gegevens of enig ander gebruik volgens de gebruikelijke praktijken, beleidslijnen en procedures die van toepassing zijn in de Verenigde Staten en, uiteraard, ons privacybeleid[HA1]. Bovendien kunnen wij dergelijke informatie openbaar maken voor zover wij te goeder trouw bepalen dat dit vereist is door toepasselijke wetten, regels of voorschriften, of bevelen of bij de handhaving van onze rechten of de verdediging van claims. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor (maar hebben en zullen geen verplichting hebben) om alle toegang tot en/of gebruik van de Site en de Seahawk Apps te monitoren.


TOESTEMMING VOOR HET OPNEMEN VAN TELEFOONGESPREKKEN

U erkent dat wij van tijd tot tijd specifieke telefoongesprekken kunnen opnemen die worden gebruikt voor klantenservice en/of aanverwante doeleinden. Voor zover een dergelijke opname plaatsvindt waarbij u betrokken bent, stemt u in met een dergelijke opname.

GEBRUIK VAN E-MAIL EN ANDERE ELEKTRONISCHE BERICHTEN

U erkent dat elektronische post, chat, informatie, inzendingen of instant messenger communicatie, hetzij verzonden via het internet, de Site, de Seahawk Apps, een eigen netwerk, draadloos apparaat, of anderszins (gezamenlijk "Elektronische Berichten") mogelijk niet veilig zijn en dat communicatie via Elektronische Berichten mogelijk niet vertrouwelijk is.

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het bijwerken van informatie die via Elektronische berichten aan u is meegedeeld. Bovendien, zelfs indien onze vertegenwoordiger met u heeft gecommuniceerd door middel van Elektronische Berichten, kan de vertegenwoordiger niet (en wij nemen geen verplichting op ons om) tijdig een bericht in te zien, te verwerken, erop te reageren of te antwoorden dat u door middel van Elektronische Berichten hebt verzonden.

AFWIJZING VAN GARANTIES

DE SITE EN DE SEAHAWK WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS," "AS AVAILABLE" BASIS. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST SEAHAWK HIERBIJ ALLE GARANTIES, GARANTIES, VOORWAARDEN, CONVENANTEN EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ENIGE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TIJDIGHEID EN FOUTLOZE ONONDERBROKEN DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE EN DE SEAHAWK, EN DE SEAHAWK PARTIJEN GEEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE WERKING VAN DE SITE OF DE SEAHAWK APPS AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE TOEGANG TOT DE SITE OF DE SEAHAWK APPS ONBINTERRUPT OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, OF (iii) DEFECTS, IF ANY, WILL BE CORRECTABLE OR CORRECTED, OR ANDERE ATTRIBUTES, WHETER EXPRESS OR IMPLIED (IN LAW OR FACT), ORAL OR WRITTEN, OR FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE. THE SEAHAWK IS NIET VERANTWOORDELIJK OM U OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN MOEILIJKHEDEN DIE WIJ OF ANDERE DERDEN ONDERVINDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE SEAHAWK APPS OF OM ENIGE ACTIE TE ONDERNEMEN IN VERBAND MET DEZE MOEILIJKHEDEN. U (EN NIET DE SEAHAWK-PARTIJEN) AANVAARDT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE DIE NODIG KUNNEN ZIJN VOOR UW COMPUTER, MOBIELE TELEFOON, TABLET EN/OF ANDERE APPARATUUR EN SOFTWARE ALS GEVOLG VAN EVENTUELE VIRUSSEN, FOUTEN OF ANDERE PROBLEMEN DIE U KUNT ONDERVINDEN ALS GEVOLG VAN HET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN VAN DE SITE OF DE SEAHAWK-APPS. VOOR ZOVER DE WET DE AFWIJZING VAN GARANTIES NIET TOESTAAT, WORDT VOOR ALLE INHOUD DIE TOEGANKELIJK IS OP DE SITE EN DE DIBLLE APPS OF ENIGE ANDERE SITE, LOCATIE OF BRON WAARNAAR WIJ LINKEN, EN ALLE HANDELINGEN OP DE SITE EN DE SEAHAWK APPS SLECHTS HET WETTELIJK VEREISTE MINIMUMBEDRAG GEGARANDEERD.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE EN DE SEAHAWK APPS STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT U DE SEAHAWK PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZULT STELLEN JEGENS U OF ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN ENIGE EN ALLE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OF GEDERFDE WINST, MET INBEGRIP VAN DIE WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITE, DE SEAHAWK APPS OF DE CONTENT (OF ENIGE ANDERE GELINKTE SITE, LOCATIE OF BRON), HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE HANDELING, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELING, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS OP DE SITE, DE SEAHAWK APPS, OF ENIGE ANDERE GELINKTE SITE, LOCATIE OF BRON. GEEN VAN DE SEAHAWK PARTIJEN ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OF GEDERFDE WINST, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DERGELIJKE SCHADE OMVAT SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, STORINGEN IN DE PRESTATIES, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF TRANSMISSIE, LIJNFOUTEN, COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

UW VERKLARINGEN EN GARANTIES

U verklaart en garandeert dat:

A. (i) u de persoon bent aan wie de Gebruikerscodes die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de Site of de Seahawk Apps door ons zijn uitgegeven, en de informatie die u aan ons heeft verstrekt in verband met de uitgifte van de Gebruikerscodes, indien van toepassing, waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig was en is, of (ii) u toegang heeft tot de Site of de Seahawk Apps namens het bedrijf of de organisatie aan wie de Gebruikerscodes die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de Site of wij de Seahawk Apps hebben uitgegeven;

B. indien u toegang heeft tot de Site of de Seahawk Apps namens het bedrijf of de organisatie aan wie de Gebruikerscodes die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de Site of de Seahawk Apps door ons zijn uitgegeven, u door alle noodzakelijke handelingen naar behoren bent gemachtigd en alle toestemmingen, rechten en volmachten heeft om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren namens uzelf en uw opdrachtgevers en het bedrijf of de organisatie namens wie wij u toegang verlenen tot de Site of de Seahawk Apps;

C. u zult geen enkele van onze technologieën onderwerpen aan reverse engineering, decompilatie of reverse compilatie;

D. tenzij wij u hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk machtigen, zult u geen enkel deel van de Site of de Seahawk Apps gebruiken, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren, publiceren of exploiteren voor commerciële doeleinden;

E. u de Site en de Seahawk Apps zult gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet(-en), regel(-en) of voorschrift(en) (zowel in de Verenigde Staten als in andere landen) en de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden;

F. indien wij u toegang verlenen tot de Site en de Seahawk Apps in uw hoedanigheid, u meerderjarig bent; en

G. u alle toestemmingen, rechten en bevoegdheden hebt om alle informatie en inhoud te verstrekken en in te dienen die door u of met behulp van Gebruikerscodes aan de Site en de Seahawk Apps wordt verstrekt of anderszins wordt gebruikt, en al deze informatie en inhoud (1) waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en wij op deze informatie en inhoud mogen vertrouwen; (2) niet lasterlijk, smadelijk, onfatsoenlijk, obsceen, intimiderend, hatelijk of gewelddadig zijn; (3) niet bedoeld zijn om Seahawk of een derde partij schade te berokkenen; (4) geen virussen of andere schadelijke codes bevatten; (5) evenals het gebruik dat ervan verwacht wordt, geen auteursrecht, octrooi, handelsmerk of andere eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten van Seahawk of van derden schenden, er geen inbreuk op maken of zich wederrechtelijk toe-eigenen; en (6) niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, of met enige toepasselijke wet, regel of verordening (hetzij van de Verenigde Staten of van andere landen).

SCHADELOOSSTELLING

U zult Seahawk, aan haar gelieerde ondernemingen, en hun partners, werknemers en agenten vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen alle vorderingen, acties, procedures, verplichtingen, boetes, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (waaronder begrepen redelijke juridische en andere professionele honoraria en kosten) die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met (i) uw schending van enige overeenkomst, verklaringen en garanties in deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) uw toegang tot en gebruik van de Site en/of de Seahawk Apps, en/of (iii) alle informatie of content die door u of met gebruikmaking van Gebruikerscodes wordt ingediend bij en/of anderszins gebruikmaakt van de Site of de Seahawk Apps, met inbegrip van claims dat een en ander inbreuk maakt op, inbreuk maakt op of zich onrechtmatig toe-eigent van eigendomsrechten, of publiciteitsrechten, privacyrechten of enig ander recht van een derde.

LOCATIE; TOEPASSELIJK RECHT

De Site en de Seahawk Apps worden gepubliceerd in de Verenigde Staten. U stemt ermee in dat elke toegang tot of gebruik van de Site en/of de Seahawk Apps geacht wordt volledig in Chicago, Illinois te zijn, onder en onderworpen aan de toepasselijke Illinois State en United States Federal wet- en regelgeving, in dezelfde mate als wanneer u fysiek naar onze kantoren in Chicago, Illinois zou komen en, zonder hulp of verzoek, materiaal in onze bibliotheek zou kopiëren. Deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden hierin zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Illinois zonder effect te geven aan principes van wetsconflicten. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale rechtbanken of staatsrechtbanken in Cook County, Illinois. U stemt in met persoonlijke jurisdictie in elke toepasselijke rechtbank voor de doeleinden van een dergelijk geschil. ALLE PARTIJEN BIJ DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIEN AF VAN HET RECHT OP BERECHTING DOOR EEN JURY MET BETREKKING TOT ENIGE CLAIM OF ACTIE.

WIJZIGING; BEËINDIGING

Wij kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en zonder aansprakelijkheid, in elk geval, enig deel van de Site of de Seahawk Apps (met inbegrip van de Inhoud of de uren van beschikbaarheid) en/of uw toegang tot of gebruik van de Site, de Seahawk Apps en/of de Inhoud, geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten, beëindigen of staken. Indien u enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, of indien Seahawk, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de Site, de Seahawk Apps en/of de Inhoud wijzigt, opschort, beëindigt of staakt, zullen alle rechten die u hierin worden toegekend onmiddellijk automatisch worden beëindigd. Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd zoals hierin beschreven) zijn onherroepelijk en zullen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, na beëindiging van uw toegang tot, en gebruik van, de Site, de Seahawk Apps, en/of de Inhoud, en uw relatie met ons blijven voortbestaan.

FORCE MAJEURE

Seahawk is niet aansprakelijk voor enige verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt als gevolg van oorzaken of gebeurtenissen die buiten haar macht liggen, met inbegrip van natuurrampen, overmacht, oorlog, terrorisme acties of verordeningen van overheidsinstanties, beurs- of marktbesluiten, storingen in het Internet, communicatielijnen of nutsvoorzieningen, storingen in apparatuur en systemen, onbevoegde toegang en diefstal (elk een "Gebeurtenis van Overmacht"). Alle verplichtingen van de Seahawk Partijen met betrekking tot de getroffen elementen onder deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden opgeschort voor de duur van dergelijke Gebeurtenis van Overmacht.

DIVERSE

Deze Gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst en afspraak tussen u en ons met betrekking tot uw rechten op toegang tot de Site en de Seahawk Apps en vervangt alle overeenkomsten die u met ons ondertekent en alle verklaringen (schriftelijk of mondeling), met betrekking tot dit onderwerp. Behalve zoals hierin voorzien, zal geen verklaring van afstand, wijziging of amendement van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden tegen ons van kracht zijn, tenzij dit schriftelijk geschiedt en ondertekend is door een van onze leidinggevende functionarissen. Indien enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht of geacht, blijven de overige voorwaarden en bepalingen onverminderd van kracht. Indien wij nalaten om op enig moment aan te dringen op strikte naleving van enige voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden, of indien wij enige bevoegdheid of enig recht dat ons in deze Gebruiksvoorwaarden is toegekend, vertragen of nalaten uit te oefenen, of indien wij een dergelijk gedrag voortzetten, zal dit op geen enkel moment gelden als een verklaring van afstand van die bevoegdheid of dat recht, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening enige andere toekomstige uitoefening uitsluiten. Alle rechten en rechtsmiddelen die ons in deze Gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden die aan deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn, worden toegekend, zijn cumulatief en niet exclusief enige andere rechten of rechtsmiddelen die wij anders bij wet of billijkheid hebben. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor u en uw executeurs, erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden. Alle kopjes in de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak van de lezer en vormen geen onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden, noch hebben zij invloed op de betekenis, de constructie of het effect van deze Gebruiksvoorwaarden. De termen "inclusief" en "omvat" zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om enkele aan te duiden. Niet alle voorbeelden zijn echter relevant voor het onderwerp en moeten daarom worden gelezen als "inclusief, maar niet beperkt tot" of "omvat, maar niet beperkt tot". Noch u, noch wij mogen rechten, plichten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Wij kunnen echter deze Gebruiksvoorwaarden of rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen aan een filiaal, dochteronderneming of een entiteit die eigendom is van, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met ons, of aan een fusie, consolidatie, wijziging van zeggenschap of bedrijfsreorganisatie. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op, en doen geen afbreuk aan, enige andere overeenkomst tussen u en ons die het gedrag van uw relatie met ons regelt of enige andere toepasselijke voorwaarden die op de Site en/of de Seahawk Apps te vinden zijn.

ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw instemming vragen met de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en bepaalde andere overeenkomsten op de Site of de Seahawk Apps door gebruik te maken van een elektronische handtekening door u te vragen het vakje dat aangeeft dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert, bevestigend aan te vinken, bevestigend te "klikken" op vakjes met de woorden "Ik accepteer", "Ik ga akkoord" of andere gelijksoortige zinnen (gezamenlijk, "Acceptatievoorwaarden"). Indien u "klikt" op de Aanvaardingsvoorwaarden, wordt uw "klik" beschouwd als een wettelijk bindende elektronische handtekening. U stemt ermee in dat u elk document of webpagina zorgvuldig zult lezen alvorens een dergelijke elektronische handtekening te zetten. Door elektronisch aan te geven dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of door de Site of de Seahawk Apps te bezoeken of de Inhoud te gebruiken nadat u de gelegenheid hebt gehad deze Gebruiksvoorwaarden te bekijken, erkent u en stemt u ermee in: (i) dat u en, indien van toepassing, het bedrijf of de organisatie namens wie wij u toegang verlenen tot de Site en/of de Seahawk Apps de intentie hebben een juridisch bindend contract te vormen tussen u en Seahawk; (ii) dat u de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord gaat; (iii) dat u ermee instemt en van plan bent dat deze Gebruiksvoorwaarden het juridische equivalent vormen van ondertekende, schriftelijke contracten, en even bindend zijn; (iv) dat u, door elektronisch in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, erkent dat u een exemplaar van deze Gebruiksvoorwaarden hebt ontvangen door het bekijken van een webpagina die een hyperlink bevat naar de webpagina waar deze Gebruiksvoorwaarden worden weergegeven of anderszins; en (v) dat indien u deze Gebruiksvoorwaarden namens anderen uitvoert, u hierbij verklaart dat u een bevoegde vertegenwoordiger bent, naar behoren gemachtigd, inclusief, waar van toepassing, door alle vereiste bedrijfsdaden om namens dergelijke anderen op te treden. 

Laatst bijgewerkt: januari 2020

Gerelateerde berichten

seahawk March 14, 2023

Free Testing Tools

Regular check-up of your website is important to maintain overall website performance. At Seahawk, we

seahawk 28 februari 2023

Oplossingen voor de industrie

Seahawk is op een missie om industriële oplossingen van wereldklasse te bieden voor bedrijven om te groeien en

seahawk 21 februari 2023

Locaties

Aan de slag met Seahawk

Meld je aan in onze app om onze prijzen te bekijken en kortingen te krijgen.